146

Kế hoạch xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 Năm 2023

KẾ HOẠCH

Xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14

Năm 2023

 

Căn cứ Nghị định 41/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”;

Thực hiện Kế hoạch số 790/KH-SYT ngày 27/01/2022 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023;

Bệnh viện Mắt xây dựng kế hoạch xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu và đối tượng xét tặng:
 2. Mục đích:

Nhằm xét chọn, tôn vinh những Thầy thuốc có đủ phẩm chất, nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, uy tín nghề nghiệp để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023.

 1. Yêu cầu:
 • Việc tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP.
 • Quy trình xét chọn bảo đảm theo nguyên tắc: dân chủ, công khai và khách quan, phát huy tinh thần dân chủ của viên chức và người lao động trong việc giới thiệu, xét chọn danh hiệu vinh dự “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.
 • Hội đồng làm việc bảo đảm đúng tiến độ, thời gian theo quy định tại Kế hoạch này.
 • Hồ sơ được thực hiện theo đúng mẫu được ban hành theo Nghị định số 41/2015/NĐ-CP và Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 24/5/2016 của Bộ Y tế.
 1. Đối tượng xét tặng:

Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” gồm bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, lương y, lương dược và cán bộ quản lý y tế (sau đây gọi chung là Thầy thuốc).

 1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú:
 • Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”:

Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” được xét tặng cho thầy thuốc đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” và đạt các tiêu chuẩn sau:

 1. Trung thànhvới Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.
 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêungười bệnh, được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tin cậy, kính trọng.
 3. Có tài năng và có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, cụ thể như sau:
 4. a)Chủ nhiệm ít nhất 01 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ, tỉnh trở lên đã được nghiệm thu;

– hoặc chủ nhiệm ít nhất 01 sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế được Hội đồng Sáng kiến cấp Bộ, tỉnh cấp Giấy chứng nhận sáng kiến;

– hoặc là tác giả hoặc đồng tác giả ít nhất 01 sáng chế ứng dụng trong lĩnh vực y tế được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp Bằng độc quyền sáng chế.

 1. b)Đã được tặng Huân chương Lao động;

– hoặc Huân chương Bảo vệ Tổ quốc;

– hoặc Huân chương Chiến công từ hạng Ba trở lên;

– hoặc đã được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

– hoặc được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và ít nhất 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, tỉnh.

 1. Có thời giantrực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 20năm trở lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.
 • Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”:

Danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” được xét tặng cho các thầy thuốc đạt các tiêu chuẩn sau:

 1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sáchcủa Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.
 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tín nhiệm.
 3. Có tài năng trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế
 4. a)Thầy thuốc không thuộc đối tượng tại Điểm b Khoản này phải đạt tiêu chuẩn sau:

– Chủ nhiệm ít nhất 02 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở đã được nghiệm thu;

– hoặc tham gia 02 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm vụ môi trường cấp Bộ, tỉnh;

– hoặc là thư ký 01 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm vụ môi trường cấp Bộ, tỉnh;

– hoặc tham gia 01 đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu.

 1. b)Thầy thuốc công tác tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới,hải đảo, phải đạt tiêu chuẩn sau: Chủ nhiệm 01 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc chủ nhiệm 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cơ sở đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả tại cơ sở.
 2. Có nhiều thành tíchxuất sắc trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, đạt tiêu chuẩn sau:

– Đã được tặng ít nhất 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

– hoặc đã được tặng ít nhất 03 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh;

– hoặc đã được 02 lần tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, tỉnh và 01 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh;

– hoặc đã được 06 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và ít nhất 02 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh.

 1. Có thời gian, trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 15 năm trởlên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

III. Cách tính thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế:

 1. Thời gian công tác của các cá nhân làm chuyên môn kỹ thuật y tế tại các chiến trường B, C, K; chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và Campuchia được tính là thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế và mỗi 01 năm công tác được tính bằng 01 năm 06 tháng.
 2. Thời gian công tác trong các lĩnh vực đặc biệt: Điều trị lao, phong, tâm thần, HIV/AIDS; pháp y; giải phẫu bệnh và công tác tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo thì mỗi 01 năm công tác được tính bằng 01 năm 02 tháng.
 3. Thầy thuốc trong thời gian làm quản lý y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất dược phẩm, nghiên cứu y dược, phòng, chống dịch bệnh vẫn trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật thì thời gian làm quản lý đó được tính là thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế.
 4. Thời gian thầy thuốc đi học không gắn với bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ y, dược theo hình thức tập trung trên 12 tháng hoặc thời gian xin nghỉ không hưởng lương hoặc nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ phép quá thời hạn theo quy địnhcủa pháp luật thì không được tính là thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế.
 5. Trường hợp các thầy thuốc có sự chuyển đổi vị trí công tác, gián đoạn thời gian trực tiếp làm chuyên môn thì được cộng dồn các thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế.
 6. Quy trình và tiến độ xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và Thầy thuốc Ưu tú:
 • 17/02/2022 – 18/02/2022: Xây dựng kế hoạch triển khai đến các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Mắt và ban hành quyết định thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” và Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng tại Bệnh viện Mắt.
 • 21/02/2022 – 25/3/2022: Các Khoa, Phòng triển khai thực hiện; Lập danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng kèm theo bản trích ngang thành tích của từng cá nhân. Những trường hợp đủ tiêu chuẩn xét tặng đề nghị nộp danh sách về phòng TCCB chậm nhất là ngày 28/3/2022. Vì tính chất quan trọng của tiến độ và quy trình thực hiện nên mọi trường hợp bổ sung sau ngày 28/3/2022 sẽ xét tặng vào lần thứ 15 của năm 2026.
 • 08/4/2022: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để lấy ý kiến của quần chúng về việc ủng hộ, giới thiệu đối với cá nhân đề nghị xét tặng. Việc lấy ý kiến chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số cán bộ, viên chức và người lao động có trình độ trung cấp y, dược trở lên trong Bệnh viện tham gia cuộc họp.Kết quả của việc lấy ý kiến phải được lập thành biên bản. Cá nhân đề nghị xét tặng phải đạt 80% số người ủng hộ trên tổng số người tham gia lấy ý kiến thì được đề nghị xem xét tại Hội đồng cấp cơ sở. Tùy theo tiến độ phòng TCCB sẽ có thông báo cụ thể.
 • 15/4/2022: Hội đồng tiến hành họp và bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. Các cá nhân đạt 90% số phiếu đồng ý trở lêntrên tổng số thành viên Hội đồng theo quyết định thành lập thì được đưa vào danh sách trình Hội đồng cấp trên xem xét.
 • 18/4/2022 – 29/4/2022: Thông báo bằng hình thức niêm yết công khai danh sách kết quả xét chọn của Hội đồng tại trụ sở làm việc của đơn vị trongthời hạn 10 ngày làm việc. Cá nhân có tên trong danh sách gửi bản báo cáo thành tích (theo mẫu đính kèm) gửi về phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất là ngày 20/5/2022.
 • Trường hợp có phản ánh kiến nghị thì Hội đồng có trách nhiệm xem xét, báo cáo người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú hoàn tất để gửi Sở Y tế trước ngày 03/6/2022.

Lưu ý:

 • Hồ sơ gửi phòng Tổ chức gồm:
 1. Biên bản họp Khoa/phòng
 2. Danh sách (theo mẫu đính kèm)
 3. Báo cáo thành tích (theo mẫu đính kèm)
 4. Các tài liệu chứng minh kèm theo: nộp bảng photo trước, sau khi thông qua Hội đồng đề nghị tất cả các tài liệu chứng minh kèm theo nộp 05 bộ phải là bản sao hợp pháp.
 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Biên bản nghiệm thu đề tài hoặc quyết định công nhận kết quả đề tài.
 • Các minh chứng khen thưởng.

Cá nhân có thể tham khảo nội dung và các biểu mẫu tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 và quyết định số 5476/QĐ-BYT ngày 29/11/2021 về việc xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú