71

Kết Quả Kiểm Tra Bệnh Viện Năm 2019

Ngày 21/11/2019, Bệnh viện Mắt tiếp đoàn Kiểm tra đánh giá chất lượng của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Sau kiểm tra, kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện Mắt năm 2019 như sau:

1 Tổng số Tiêu chí được áp dụng đánh giá: 78/83 tiêu chí

2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí:94%

3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 294 (có hệ số318)

4. Điểm trung bình chung các tiêu chí: 3.74