29

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020

THÔNG BÁO

V/v Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Từ ngày 10/11/2020 – 13/11/2020 Bệnh viện Mắt tiến hành tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0.

Giám đốc Bệnh viện Thông báo kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 của Đoàn đánh giá như sau:

  1. Kết quả chung

Tổng số tiêu chí áp dụng: 78/83 tiêu chí

Tổng số điểm đạt: 305 (có hệ số 331)

Điểm trung bình: 3.89

Phân tích theo các mức chất lượng:

Kết quả theo mức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số

Số lượng tiêu chí đạt

2

2

14

43

17

78

% tiêu chí đạt

2.56

2.56

17.94

55.12

21.79

100

  1. Điểm trung bình theo các nhóm của Bộ tiêu chí chất lượng

Phần A: Hướng tới người bệnh:            4.05              

Phần B: Phát triển nguồn nhân lực:     4.14   

Phần C: Hoạt động chuyên môn:         3.8                  

Phần D: Cải tiến chất lượng:                 3.57               

Giao phòng Quản lý chất lượng niêm yết kết quả đánh giá chất lượng tại các bảng thông tin của Bệnh viện. Phòng Công tác xã hội và phòng Công nghệ thông tin thông báo kết quả đánh giá trên website bệnh viện.

                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                          PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

                                                                                                        (đã ký)

                                                                                               NGUYỄN TRÍ DŨNG