178

Thông báo v/v nộp hồ sơ chuyển đổi từ ngạch Cán sự cũ sang ngạch Cán sự mới đối với viên chức

Thông báo v/v nộp hồ sơ chuyển đổi từ ngạch Cán sự cũ sang ngạch Cán sự mới đối với viên chức

     Căn cứ theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

     Thực hiện theo chỉ đạo của Sở Y tế về việc chuyển đổi từ ngạch Cán sự cũ (hưởng lương loại B) sang ngạch Cán sự mới (hưởng lương loại A0) đối với viên chức.

     Để đảm bảo hồ sơ chuyển đổi từ ngạch Cán sự cũ sang ngạch Cán sự mới đối với viên chức được thực hiện theo đúng quy định. Đề nghị Lãnh đạo các khoa, phòng thông báo đến 12 viên chức có tên trong danh sách đang giữ ngạch Cán sự cũ nộp 02 bộ hồ sơ để thực hiện chuyển đổi sang ngạch Cán sự mới theo quy định về phòng Tổ chức cán bộ.

        – Hồ sơ bao gồm:

  1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu HS02 (đính kèm trên group zalo của phòng Tổ chức cán bộ). Bản photo CMND/CCCD.
  2. 2. Bản photo bằng Trung cấp theo Chức danh nghề nghiệp hiện hưởng, bằng Cao đẳng trở lên phù hợp với vị trí việc làm.
  3. Bản photo Quyết định lương hiện hưởng, Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.
TB 480 - 18.10.21