7

THÔNG BÁO V/v phổ biến nội dung Quyết định 1829/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thực hiện Công văn số 4841/SYT-VP ngày 31/5/2024 của Sở Y tế V/v phổ biến nội dung Quyết định số 1829/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế;

Phòng Hành chính quản trị, Tổ Pháp chế kính chuyển toàn văn Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế đến các Khoa/ Phòng, đề nghị Lãnh đạo các Khoa /Phòng nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo truyền thông đồng bộ, hiệu quả

1829-dm,_nd_tthc_noi_bo_signed
1829-quyet_dinhsigned
4841-syt-vp.signed