68

THÔNG BÁO V/v phổ biến nội dung Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố

     Thực hiện Công văn số 2875/SYT-VP ngày 5/4/2024 của Sở Y tế về việc phổ biến nội dung Quyết định số 1033/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về việc Xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

      Phòng Hành chính quản trị, Tổ Pháp chế kính chuyển toàn văn Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định về việc Xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến các Khoa/ Phòng, đề nghị Lãnh đạo các Khoa /Phòng nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo truyền thông đồng bộ, hiệu quả.

1033_qd_ubnd_thu_xin_loi_-_quyet_dinhdasua_signed
2875-syt-vp.signed