96

THÔNG BÁO V/v phổ biến nội dung Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND Thành phố

Bệnh viện Mắt có nhận được Công văn số 535 /SYT-VP ngày 18/01/2024 của Sở Y tế về việc phổ biến nội dung Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Phòng Hành chính quản trị, Tổ Pháp chế kính chuyển toàn văn Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế đến các Khoa/Phòng, đề nghị Lãnh đạo các Khoa/Phòng nghiên cứu triển khai thực hiện.

168qd_signed_-_ubnd
535-syt-vp.signed