9

THÔNG BÁO V/v phổ biến nội dung Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thực hiện Công văn số 4520/SYT-VP ngày 24/5/2024 của Sở Y tế về việc phổ biến nội dung Quyết định số 1770/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Phòng Hành chính quản trị, Tổ Pháp chế kính chuyển toàn văn Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế  đến các Khoa/ Phòng, đề nghị Lãnh đạo các Khoa /Phòng nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo truyền thông đồng bộ, hiệu quả

4520-syt-vp.signed
qd_1770_-_quyet_dinh_phe_duyetsigned