9

THÔNG BÁO V/v phổ biến nội dung Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thực hiện Công văn số 5365/SYT-VP ngày 12/6/2024 của Sở Y tế về việc phổ biến nội dung Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Phòng Hành chính quản trị, Tổ Pháp chế kính chuyển toàn văn Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế đến các Khoa/ Phòng, đề nghị Lãnh đạo các Khoa /Phòng nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo truyền thông đồng bộ, hiệu quả

1964-dm_tthc_signed
1964-quyet_dinhsigned_ubnd
5365-syt-vp.signed