11

THÔNG BÁO V/v phổ biến nội dung Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 5/6/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố

Thực hiện Công văn số 5365/SYT-VP ngày 12/06/2024 của Sở Y tế về việc phổ biến nội dung Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Phòng Hành chính quản trị, Tổ Pháp chế kính chuyển toàn văn Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 5/6/202 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế đến các Khoa/ Phòng, đề nghị Lãnh đạo các Khoa /Phòng nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo truyền thông đồng bộ, hiệu quả

 1964-quyet_dinhsigned_ubnd

1964-dm_tthc_signed

5365-syt-vp.signed