11

THÔNG BÁO V/v triển khai Công văn số 12/HĐPH ngày 24/5/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố.

Thực hiện Công văn số 5187/SYT-VP ngày 07/6/2024 của Sở Y tế về triển khai Công văn số 12/HĐPH ngày 24/5/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố.

Phòng Hành chính quản trị, Tổ Pháp chế kính chuyển toàn văn Công văn số 12/HĐPH ngày 24/05/2024 của Hội đồng phổ biến giáo dục Thành phố về việc tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” đến các Khoa/ Phòng, đề nghị Lãnh đạo các Khoa /Phòng nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo truyền thông đồng bộ, hiệu quả

12hdphsigned
5187-syt-vp.signed