10

THÔNG BÁO V/v triển khai Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024

Thực hiện Công văn số 5086/SYT-VP ngày 06/5/2024 của Sở Y tế về việc  triển khai Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024.

Phòng Hành chính quản trị, Tổ Pháp chế kính chuyển toàn văn Công văn số 2827/STP-THPL ngày 14/5/2024 của Sở Tư pháp về việc triển khai Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 và Công văn 2000/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 19/4/2024 về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 (kèm danh mục) đến các Khoa/ Phòng, đề nghị Lãnh đạo các Khoa /Phòng nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo truyền thông đồng bộ, hiệu quả

danh_muc_vb_trong_tam
cv_2000_cua_btp_1
5086-syt-vp.signed
2827stpthplsigned