12

THÔNG BÁO V/v triển khai Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thực hiện Công văn số 5188/SYT-VP ngày 07/6/2024 của Sở Y tế V/v triển khai Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Phòng Hành chính quản trị, Tổ Pháp chế kính chuyển toàn văn Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về áp dụng hình thức lựa chọn luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước Việt Nam, Cơ quan nhà nước tại Cơ quan tài phán nước ngoài hoặc quốc tế theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 29 của Luật Đấu thầu năm 2023 đến các Khoa/ Phòng, đề nghị Lãnh đạo các Khoa /Phòng nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo truyền thông đồng bộ, hiệu quả

24.2024.ubnd
5188-syt-vp.signed