13

THÔNG BÁO V/v triển khai thi hành Luật Căn cước của Ngành Y tế Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 5088/SYT-VP ngày 6/6/2024 về việc triển khai thi hành Luật Căn cước của Ngành Y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ kế hoạch số 687/KH-BVM ngày 11/6/2024 về việc triển khai thi hành Luật Căn cước của Ngành Y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Hành chính quản trị, Tổ Pháp chế kính chuyển toàn văn kế hoạch số 687/KH-BVM ngày 11/6/2024 về việc triển khai thi hành Luật Căn cước của Ngành Y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Luật căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27/11/2023 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024) đến các Khoa/ Phòng, đề nghị Lãnh đạo các Khoa /Phòng nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo truyền thông đồng bộ, hiệu quả

687-KH-11.06.24 (1)
2671kh_signed
5088-kh-syt.signed
552422