9

V/v phổ biến nội dung Quyết định số 1857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thực hiện Công văn số 4988/SYT-VP ngày 04/6/2024 của Sở Y tế V/v phổ biến nội dung Quyết định số 1857/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến (đợt 7).

Phòng Hành chính quản trị, Tổ Pháp chế kính chuyển toàn văn Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến (đợt 7) đến các Khoa/ Phòng, đề nghị Lãnh đạo các Khoa /Phòng nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo truyền thông đồng bộ, hiệu quả

1857-_toan_trinh_-_mot_phan_-quyet_dinh_dot7dasua_signed
1857-pl_1_qd_toantrinh_signed
1857-pl_2_qd_motphan_signed
1857-pl_3_qd_baibo_signed
4988-syt-vp.signed