50

THÔNG BÁO V/v phổ biến các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính đang được áp dụng tại Bệnh viện Mắt (Quý 1 năm 2024)

Thực hiện Công văn số 2139/SYT-VP ngày 18/03/2024 của Sở Y tế về việc phổ biến các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính đang được áp dụng tại các đơn vị thuộc ngành Y tế Thành phố (Quý 1 năm 2024).

Phòng Hành chính quản trị, Tổ Pháp chế kính chuyển toàn văn Công văn số 2139/SYT-VP ngày 18/03/2024 của Sở Y tế về việc phổ biến các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính đang được áp dụng tại các đơn vị thuộc ngành Y tế Thành phố (Quý 1 năm 2024) và bài viết “Chuyển đổi số trong quản lý thiết bị tin học tại Bệnh viện Mắt” đến các Khoa/ Phòng, đề nghị Lãnh đạo các Khoa /Phòng nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo truyền thông đồng bộ, hiệu quả.

2139-syt-vp.signed
Bài CCHC (CNTT)