19

THÔNG BÁO V/v triển khai Báo cáo 5931/BC-VP ngày 31/5/2024 của Văn Phòng UBND Thành phố

Thực hiện Công văn số 5203/SYT-VP ngày 07/6/2024 của Sở Y tế về việc triển khai Báo cáo 5931/BC-VP của Văn phòng UBND Thành phố về một số kết quả thực hiện trong công tác CCHC, CCTTHC, KSTTHC.

Phòng Hành chính quản trị, Tổ Pháp chế kính chuyển toàn văn Báo cáo số 5931/BC-VP ngày 31/5/2024 của Văn Phòng UBND Thành phố về việc Một số kết quả thực hiện trong công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 24/05/2024) đến các Khoa/ Phòng, đề nghị Lãnh đạo các Khoa /Phòng nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo truyền thông đồng bộ, hiệu quả.

5203-syt-vp.signed
5931