24

THÔNG BÁO V/v triển khai Báo cáo Đánh giá về kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Công văn số 4154/SYT-TTr ngày 14/05/2024 của Sở Y tế về việc V/v triển khai Báo cáo Đánh giá về kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Hành chính quản trị, Tổ Pháp chế kính chuyển toàn văn Báo cáo 2977/BC-SNV ngày 26/4/2024 về việc Đánh giá về kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh đến các Khoa/ Phòng, đề nghị Lãnh đạo các Khoa /Phòng nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo truyền thông đồng bộ, hiệu quả.

2977-bc_ket_qua_par_index_2023254_signed
4154-syt-vp.signed