12

THÔNG BÁO V/v triển khai Đề án theo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 4/4/2024 của Thủ Tướng Chính Phủ

Thực hiện Công văn số 5189/SYT-VP ngày 07/6/2024 của Sở Y tế về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” (theo Quyết định số 279/QĐ-TTg) trên địa bàn Thành phố.

Phòng Hành chính quản trị, Tổ Pháp chế kính chuyển toàn văn Công văn số 11/HĐPH ngày 22/05/2024 của Hội đồng phổ biến giáo dục Thành phố về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” (theo Quyết định số 279/QĐ-TTg) trên địa bàn Thành phố và  Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 4/4/2024 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngủ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên Pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” đến các Khoa/ Phòng, đề nghị Lãnh đạo các Khoa /Phòng nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo truyền thông đồng bộ, hiệu quả.11hdphsigned
279_QD-TTg_605173
5189-syt-vp.signed