114

20 nhóm hành vi không được làm trên không gian mạng

Từ ngày 01/01/2019 Luật An Ninh mạng 2018 chính thức có hiệu lực.
Với 7 chương, 43 điều, Luật an ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sau đây là 20 nhóm hành vi không được làm trên không gian mạng :