212

PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2023/NĐ-CP NGÀY 29/09/2023 CỦA CHÍNH PHỦ

THÔNG BÁO
V/v phổ biến quy định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trách nhiệm vì lợi ích chung

        Thực hiện Công văn số 10424/SYT-TCCB ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế Thành phố về triển khai thực hiện Kế hoạch số 5337/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bệnh viện Mắt thông báo các văn bản có liên quan như sau:

  1. Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/09/2023 của Chính phủ về quy định khuyến khích, bảo vệ cán bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trách nhiệm vì lợi ích chung;
  2. Kế hoạch số 5337/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
  3. Công văn số 10424/SYT-TCCB ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế Thành phố về triển khai thực hiện Kế hoạch số 5337/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

(Đính kèm theo Thông báo)

Nghi dinh so 73-2023-NĐ-CP
10424-syt-tccb.signed