275

THÔNG BÁO: Về việc phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc Hội khóa XIV

                 SỞ Y TẾ                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          BỆNH VIỆN MẮT               

Số:   448     /TB-BVM                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc Hội khóa XIV

                           Kính gửi: – Các Khoa, Phòng trực thuộc Bệnh viện Mắt

Thực hiện công văn số 4584/SYT-VP ngày 11/8/2020 của Sở Y tế về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV,

Bệnh viện Mắt phổ biến đến các khoa, phòng các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc Hội khóa XIV. Gồm 10 luật và 21 nghị quyết:

 1. Luật:

TT

Tên văn bản Luật

Ngày thông qua

Ngày có hiệu lực

1

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

10/6/2020

01/01/2021

2

Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020

16/6/2020

01/01/2021

3

Luật Thanh niên 2020

16/6/2020

01/01/2021

4

Luật Doanh nghiệp 2020

17/6/2020

01/01/2021

5

Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

17/6/2020

01/7/2021

6

Luật Đầu tư 2020

17/6/2020

01/01/2021

7

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

17/6/2020

01/01/2021

8

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

18/6/2020

01/01/2021

9

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

18/6/2020

01/01/2021

10

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

19/6/2020

01/01/2021

 1. Nghị quyết:
 2. Nghị quyết 102/2020/QH14phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu;
 3. Nghị quyết 103/2020/QH14phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu;
 4. Nghị quyết 104/2020/QH14về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức;
 5. Nghị quyết 105/2020/QH14về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021;
 6. Nghị quyết 106/2020/QH14về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020;
 7. Nghị quyết 107/2020/QH14về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016;
 8. Nghị quyết 108/2020/QH14về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
 9. Nghị quyết 109/2020/QH14về việc Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
 10. Nghị quyết 110/2020/QH14về việc Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.
 11. Nghị quyết 111/2020/QH14phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;
 12. Nghị quyết 112/2020/QH14 về Bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV;
 13. Nghị quyết 113/2020/QH14về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu;
 14. Nghị quyết 114/2020/QH14về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;
 15. Nghị quyết 115/2020/QH14về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân hàng đặc thù đối với thành phố Hà Nội;
 16. Nghị quyết 116/2020/QH14về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác;
 17. Nghị quyết 117/2020/QH14 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020;
 18. Nghị quyết 118/2020/QH14về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia;
 19. Nghị quyết 119/2020/QH14về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;
 20. Nghị quyết 120/2020/QH14về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;
 21. Nghị quyết 121/2020/QH14về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em;
 22. Nghị quyết 122/2020/QH14về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Các tài liệu liên quan nêu trên được cập nhật trên Cổng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố http://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn và tại website Bệnh viện Mắt: https://benhvienmat.com/. Bệnh viện Mắt đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng truy cập và hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên của khoa, phòng biết để thuận tiện tra cứu, tìm kiếm và sử dụng thông tin.

Trân trọng./.