Kế hoạch đào tạo năm 2012

Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa Hạng I, đầu ngành của...