302

BUỔI TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NGÀY 03/11/2020

TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức; Bộ Luật lao động 2019; các văn bản hướng dẫn luật

           Thực hiện kế hoạch số 107 /KH-BVM ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Bệnh viện Mắt về Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 tại Bệnh viện Mắt và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11,

          Bệnh viện Mắt thông báo lịch tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức; Bộ Luật lao động 2019; các văn bản hướng dẫn luật đến các khoa/ phòng tại Hội trường Lầu 1, đối tượng tham dự: toàn thể cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Mắt.