48

KHUYẾN CÁO TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC BỆNH VIỆN

Căn cứ công văn số 3839/SYT-NVY ngày 04/05/2024 của Sở Y tế về việc ban hành cập nhật khuyến cáo triển khai hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và tăng cường vai trò của Hội đồng thuốc và điều trị tại các bệnh viện. Thay thế cho công văn số 2889/SYT-HĐCLKBCB ngày 28/05/2014.

Nay Khoa Dược thông báo đến các khoa, phòng.

Khuyen cao trien khai HDT&DT benh vien