531

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ

STT NỘI DUNG
1 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – LẤY DỊ VẬT KẾT GIÁC MẠC
2 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – KHÂU KẾT MẠC
3 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – KHÂU VẾT THƯƠNG DA MI ĐƠN THUẦN
4 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – KHÂU IOL CỦNG MẠC
5 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – MỔ BONG VÕNG MẠC CÓ LỖ RÁCH
6 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – MỔ LẤY DỊ VẬT NỘI NHÃN
7 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – THỂ THỦY TINH RƠI VÀO DỊCH KÍNH
8 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – HỦY THỂ MI
9 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – BỆNH GLÔCÔM
10 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – PHẪU THUẬT CẮT BÈ CỦNG MẠC
11 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – PHẪU THUẬT ĐẶT VAN DẪN LƯU
12 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – BỆNH GLÔCÔM TRẺ EM
13 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – TIÊM ANTI-VEGF DỊCH KÍNH
14 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – BỆNH ĐỤC THỂ THỦY TINH
15 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – BỆNH CÓ CHỈ ĐỊNH GHÉP GIÁC MẠC
16 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – BỎNG KẾT GIÁC MẠC DO HÓA CHẤT
17 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – BỆNH VIÊM LOÉT GIÁC MẠC
18 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU – TRỊ PHẪU THUẬT KHÚC XẠ
19 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – SỤP MI BẨM SINH
20 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – LÉ
21 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – QUẶM MI DƯỚI BẨM SINH (EPIBLEPHARON)
22 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – UNG THƯ NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC
23 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – TẮC LỆ ĐẠO BẨM SINH
24 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – VIÊM LOÉT GIÁC MẠC
25 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – VIÊM KẾT MẠC SƠ SINH
26 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – BỆNH ĐỤC THỂ THỦY TINH TRẺ EM
27 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO TRẺ EM
28 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – BỆNH VÕNG MẠC TRẺ SINH NON
29 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỂU TRỊ – CHẮP, LẸO
30 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – MỘNG THỊT
31 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – VIÊM KẾT MẠC
32 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – CHẤN THƯƠNG MẮT
33 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ – TẬT KHÚC XẠ
34 HƯỚNG DẪN CÁCH NHỎ THUỐC ĐÚNG